Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) op iedere basisschool is een verplicht inspraakorgaan dat voor de ene helft door en uit ouders en voor de andere helft door en uit personeelsleden wordt gekozen. Het bestuur dient belangrijke voorgenomen beleidsbesluiten aan de MR voor advies of instemming voor te leggen. Deze taak is door het bestuur overgedragen aan de afzonderlijke schooldirecteuren, die de beleidsvoornemens bespreken met hun MR-en. De MR toetst die voorgenomen beleidsbesluiten maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur of de schooldirecteur  doen en bepaalt zo mede het beleid van de school.

MR-reglement

Gemeenschappelijke medezeggenschap

Als een schoolbestuur meerdere scholen  onder haar hoede heeft, heeft het bestuur te maken met evenveel medezeggenschapsraden als dat er scholen zijn. Dat werkt niet efficiĆ«nt wanneer door het bestuur beleidsvoorstellen worden gedaan die voor alle scholen moeten gaan gelden. Overleg met en advies van alle MR-en werkt vertragend en bovendien kunnen de adviezen van de MR-en sterk van elkaar verschillen. Om deze twee redenen  worden de MR-en voor wat betreft de aangelegenheden die de meerderheid van de scholen aangaat vertegenwoordigd in een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).
Op Kop telt 22 scholen en voor het beleid dat op stichtingsniveau wordt vastgesteld geldt dat dit niet voor advies of instemming wordt voorgelegd aan de MR-en maar aan de GMR. In de GMR zijn alle scholen vertegenwoordigd, doordat de leden van de MR-en de leden van GMR kiezen.